Teenuste osutamise leping tööotsijaga

Käesoleva teenuste osutamise lepingu (Leping) objektiks on Ekspress Meedia AS-le kuuluva veebikeskkonna www.ekspressjob.ee („EkspressJob”) vahendusel osutatavad teenused, mille kasutajaks on käesoleva teenusega liitunud tööotsija („Klient”), samuti EkspressJobi ja Kliendi õigused ja kohutused EkspressJobi veebikeskkonna kasutamisel.

Kasutajaks registreerimisel saab Klient õiguse sisestada veebikeskkonnas www.ekspressjob.ee enda CV ja tellida lisateenuseid.

Kasutajaks registreerimine on tähtajatu ning Kliendi esindajale väljastatud salasõna ei aegu enne, kui Klient on teatanud soovist salasõna tühistamiseks.

Klient kohustub:
esitama enda kohta täielikud, õiged ja korrektsed andmed;
mitte andma Lepinguga fikseeritud õigusi ja kohustusi ning EkspressJobi paroole üle kolmandatele isikutele;
mitte sisestama valeandmeid sisaldavad, fiktiivseid või tööandjaid eksitavaid, samuti EkspressJobi või kolmandate isikute õiguspäraseid huve kahjustada võivaid andmeid;
andma nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks vastavalt Ekspressjobi kliendiandmete töötlemise põhimõtetele, mis on saadaval www.ekspressjob.ee

EkspressJob kohustub:
võimaldama Kliendil kasutada kõiki EkspressJobi tööotsijale pakutavaid elektroonilisi teenuseid ja lisateenuseid;
hoidma konfidentsiaalsena Kliendi esitatud informatsiooni ja andmeid, mille avaldamist Klient pole taotlenud

Teenuse tingimuste muutmine:
EkspressJobil on õigus muuta ühepoolselt veebikeskkonna kasutustingimusi, teavitades Klienti muudatustest e-posti või veebiteate teel.

Teenuse osutamise peatamine
EkspressJobil on õigus ühepoolselt peatada teenuse osutamine, kui Klient ei täida Lepinguga endale võetud kohustusi;
Kliendi täidetud CV-d veebikeskkonda mitte lisada, kui see on puudulikult täidetud või sisaldab materjali, mis on vastuolus heade kommetega või kahjustab EkspressJobi või kolmandate isikute õiguspäraseid huve

Lõppsätted
Lepingu lõpetamise soovist tuleb teavitada teist osapoolt kirja või e-posti teel. Leping loetakse lõppenuks, kui teine pool on kinnitanud teate kättesaamist.
Vaidluste ilmnemisel teevad pooled kõik nendest oleneva vaidluste lahendamiseks läbirääkimiste teel. Kui pooled ei jõua vaidlusküsimustes kokkuleppele, lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus.
Klient loetakse käesoleva lepingu tingimustega nõustunuks peale veebikeskkonnas vastavasse lahtrisse märke tegemist.